Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2429966
(11)  Číslo patentu  29674 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10713336.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.04.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2429966 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  09160271, 213174 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.05.2009, 14.05.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.03.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 7/02  C04B 28/00  C04B 20/06  C04B 28/04  C04B 20/04  C04B 7/36   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/054713 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/130511 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Aalborg Portland Holding A/S; Rordalsvej 44, 9220 Aalborg Ost; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HERFORT, Duncan; Kornblomstvej 1, DK-9520 Skørping; DK;
DAMTOFT, Jesper Sand; Skovtoften 10, DK-9000 Aalborg; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(54)  Názov  Portlandský ílový cement kalcinovaný vápencom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  01.12.2021 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do  09.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
2 Zmeny mien 02.12.2020 12/2020 TC4A
3 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.12.2020 12/2020 MM4A
4 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 24.08.2022 16/2022 MC4A
 
EP 2429966
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.12.2018 58,00 EUR
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 30.10.2020 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2429966
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.03.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 30.10.2020 464,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 22.03.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 14.03.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2429966
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.12.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 28.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 28.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 28.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.01.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.03.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 28.10.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 28.10.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.10.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.10.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 28.10.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 28.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 28.10.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 28.10.2020 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 30.10.2020 Typ Odoslané
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 03.11.2020 Typ Platba
všeobecný referátnik 06.07.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 08.09.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.09.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 08.09.2021 Typ Doručené
EP 2429966
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.10.2020 Aalborg Portland Holding A/S Aalborg Portland A/S
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku