Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2398661
(11)  Číslo patentu  28710 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10709022.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.02.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2398661 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0902953 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.02.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.12.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60J 1/00  B65G 49/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2010/000300 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/094931 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Belron International Limited; Milton Park Stroude Road, Egham, Surrey TW20 9EL; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FINCK, William; 31 Doddinghurst Road Brentwood, Essex CM15 9EP; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Systém na manipuláciu so zasklievacími panelmi 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.02.2023 
   Maximálna platnosť do  22.02.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
 
EP 2398661
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2398661
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.01.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.02.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.02.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 22.02.2022 29,85 EUR 13
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 23.02.2022 268,65 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2398661
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.11.2018 Typ Doručené
Opis 02.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 02.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 02.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2019 Typ Odoslané
EP 2398661
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku