Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2387515
(11)  Číslo patentu  28340 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10708588.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.02.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2387515 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20090147 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.02.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.11.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60R 16/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2010/050533 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/089714 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tata Motors Limited; Bombay House 24, Homi Mody Street Hutatma Chowk, 400 001 Mumbai, Maharashtra; IN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GANDINI, Marcello; Borgata Grange 27, 10040 Almese (Torino); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob na výrobu vozidiel a ním získané vozidlo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.02.2021 
   Maximálna platnosť do  05.02.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 27.10.2021 20/2021 MM4A
 
EP 2387515
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 07.09.2018 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2387515
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 07.02.2019 398,00 EUR 10
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.01.2020 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2387515
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 11.09.2018 Typ Platba
2 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 05.09.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 05.09.2018 Typ Doručené
2b Opis 05.09.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 26.09.2018 Typ Doručené
3a Sprievodný list 26.09.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2018 Typ Odoslané
EP 2387515
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku