Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2381799
(11)  Číslo patentu  28937 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10708359.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.01.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2381799 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  RM20090034, RM20090507 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.01.2009, 05.10.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT, IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.11.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23G 1/38  A23L 33/12  A23L 33/135   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2010/000130 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/086705 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Probiotical S.p.A.; Via Mattei, 3, I-28100 Novara (NO); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MOGNA, Giovanni; c/o Probiotical S.p.A. Via E. Mattei 3, I-28100 Novara; IT;
STROZZI, Gian Paolo; c/o Probiotical S.p.A. Via E. Mattei 3, I-28100 Novara; IT;
MOGNA, Luca; c/o Probiotical S.p.A. Via E. Mattei 3, I-28100 Novara; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Probiotický doplnok s čokoládovou príchuťou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.01.2021 
   Maximálna platnosť do  26.01.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 29.09.2021 18/2021 MM4A
 
EP 2381799
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2381799
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.12.2018 199,00 EUR 10
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 07.01.2020 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2381799
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.10.2018 Typ Doručené
2a Opis 09.10.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 09.10.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 15.11.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 15.11.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 2381799
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku