Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2396576
(11)  Číslo patentu  40461 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10704969.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.02.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2396576 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0902324 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.02.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.12.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16K 1/22  F16K 1/226  F16K 1/44  F16K 27/02  F16L 37/373   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2010/050228 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/092395 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ChargePoint Technology Limited; Venture Point Business Park 58 Evans Road, Liverpool L24 9PB; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BARTON Richard, Athol; Flat 86, The Edge Clowes Street, Salford; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Splitový ventil  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.02.2023 
   Maximálna platnosť do  12.02.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 2396576
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2396576
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.01.2023 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2396576
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 14.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.09.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 19.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.10.2022 Typ Odoslané
EP 2396576
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku