Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2391638
(11)  Číslo patentu  28488 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10702615.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.02.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2391638 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/EP2009/000672, 172624 P, 174852 P, 266342 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.02.2009, 24.04.2009, 01.05.2009, 03.12.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.12.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/00  A61K 48/00  C07K 14/075  C12N 15/861  C12N 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/000616 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/086189 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GlaxoSmithKline Biologicals SA; Rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  COLLOCA, Stefano; Via Salaria 73, I-00198 Rome; IT;
NICOSIA, Alfredo; Via Ildebrando Vivanti 108, I-00144 Rome; IT;
CORTESE, Riccardo; Via Massimiliano Massimo 16, I-00144 Rome; IT;
AMMENDOLA, Virginia; Via Caramagni 20/3, I-80047 S. Guiseppe Vesuviano (Napoli); IT;
AMBROSIO, Maria; Via Avini 74, I-80040 Terzigno (Napoli); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Opičie adenovírusové nukleokyselinové a aminokyselinové sekvencie, vektory, ktoré ich obsahujú a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.02.2023 
   Maximálna platnosť do  02.02.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
 
EP 2391638
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2391638
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.01.2019 199,00 EUR 10
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.01.2020 232,00 EUR 11
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.01.2021 265,50 EUR 12
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 26.01.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2391638
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.09.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.09.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 19.09.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 19.09.2018 Typ Doručené
2c Príloha inde neuvedená 19.09.2018 Typ Doručené
2d Opis 19.09.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.12.2018 Typ Odoslané
EP 2391638
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku