Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2389077
(11)  Číslo patentu  19802 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10701421.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.01.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2389077 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.07.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  146695 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.01.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.11.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.04.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23L 1/29  A61K 31/122  A61K 31/07  A61K 31/355  A61K 31/375  A61K 31/51  A61K 31/525  A61K 31/59  A61K 33/04  A61K 33/06  A61K 33/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2010/021601 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/085535 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PF Consumer Healthcare 1 LLC; 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  COTTER Richard; 9 Cooper Road, Mendham, New Jersey 07945; US;
MOHS Charles; 7 Kahdena Road, Morristown, NewJersey 07960; US;
DISPENSA Lisa; 19 Madison Hill Road, Airmont, New York 10901; US;
ZIEGLER Paula; 129 Hempstead Court, Madison, New Jersey 07940; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Potravinové doplnky pre ľudí nad 50 rokov na zlepšenie vitality, imunity a zdravotného stavu očí a kostí 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.01.2022 
   Maximálna platnosť do  21.01.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.04.2016 04/2016 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
3 Zmeny adries 13.10.2021 19/2021 TE4A
 
EP 2389077
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.07.2015 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.12.2016 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.12.2017 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.12.2018 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.12.2019 11 232,00 EUR
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 05.01.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2389077
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.09.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.09.2015 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 03.02.2016 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 19.02.2016 Typ Doručené
4a Plná moc 19.02.2016 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.03.2016 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis prevodu 15.06.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 15.06.2021 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.06.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 15.06.2021 Typ Doručené
8 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2021 Typ Platba
9 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 28.07.2021 Typ Odoslané
10 Doplnenie materiálov 10.08.2021 Typ Doručené
10a Plná moc 10.08.2021 Typ Doručené
11 Doplnenie materiálov 26.08.2021 Typ Doručené
11a Doklad o prevode 26.08.2021 Typ Doručené
12 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 28.09.2021 Typ Odoslané
EP 2389077
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 27.09.2021 PF Consumer Healthcare 1 LLC Wyeth LLC
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.09.2021 PF Consumer Healthcare 1 LLC PF Consumer Healthcare 1 LLC
3 Zápis alebo zmena zástupcu 27.09.2021 Zivko Mijatovic and Partners s.r.o. Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku