Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2391207
(11)  Číslo patentu  27727 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10700950.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.01.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2391207 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  148233 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.01.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.12.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 25/34  A01N 53/00  A01N 57/16  A01P 7/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2010/000264 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/086102 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer Intellectual Property GmbH; Alfred-Nobel-Strasse 10, 407 89 Monheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PENNINGTON, Robert, G.; 33547 W. 160th Street, Rayville MO 64084; US;
ROSE, John; 200 NE Gaslight Lane, Blue Springs MO 64014; US;
RUETER, Jochem; 14606 W 49th Street, Shawnee KS 66216; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Pesticídny ochranný prostriedok s vysokou dávkou účinnej zložky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.01.2023 
   Maximálna platnosť do  19.01.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
 
EP 2391207
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2391207
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.01.2019 199,00 EUR 10
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 30.12.2019 232,00 EUR 11
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.12.2020 265,50 EUR 12
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 28.12.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2391207
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.07.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.06.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 28.06.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 28.06.2018 Typ Doručené
2c Opis 28.06.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.09.2018 Typ Odoslané
EP 2391207
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku