Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2428608
(11)  Patent Number  13249 
(96)  European Application Number  10401163.0 
(96)  European Application Date  14.09.2010 
(97)  European Patent Number  2428608 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  19.12.2012 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(97)  European Application Publication Date  14.03.2012 
(45)  European Patent Translation Publication Date  03.04.2013 
(51)  International Patent Classification  D06F 39/08   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Miele & Cie. KG; Carl-Miele-Strasse 29, 33332 Gütersloh; DE 
(72)  Inventor(s)  Esch Günter; Morsbach 53, 53937 Schleiden; DE;
Zinkann Peter; Thesings Allee 11a, 33332 Gütersloh; DE;
Schaefer Klaus; Römerstrasse 6, 53489 Sinzig; DE 
(74)  Attorney(s)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Title  Spôsob prevádzkovania čerpadla v práčke, mechatronický systém a práčka 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  Yes 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  14.09.2022 
   Patent in Force maximum until  14.09.2030 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2013 04/2013 SC4A
2 Ponuky licencií na európske patenty 03.04.2013 04/2013 QA4A
 
EP 2428608
S/N Fee Title Date Year Fee
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 05.09.2013 4 41,25 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 05.09.2014 5 49,75 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.09.2015 6 58,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 07.09.2016 7 66,25 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 14.09.2017 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 12.09.2018 9 165,50 EUR
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.09.2019 10 99,50 EUR
8 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.09.2020 11 116,00 EUR
9 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.09.2021 12 132,75 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2428608
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.01.2013 Type Delivered
1a Plná moc 25.01.2013 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.01.2013 Type Payment
3 Ponuka licencie 11.01.2013 Type Delivered
4 oznámenie o zápise ponuky licencie 15.02.2013 Type Sent document
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.03.2013 Type Sent document
6 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 14.02.2019 Type Sent document
7 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 14.02.2019 Type Sent document
8 vnútrospisový list 18.02.2019 Type Internal Letter
EP 2428608
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku