Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2428608
(11)  Číslo patentu  13249 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10401163.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.09.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2428608 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.12.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.03.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.04.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D06F 39/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Miele & Cie. KG; Carl-Miele-Strasse 29, 33332 Gütersloh; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Esch Günter; Morsbach 53, 53937 Schleiden; DE;
Zinkann Peter; Thesings Allee 11a, 33332 Gütersloh; DE;
Schaefer Klaus; Römerstrasse 6, 53489 Sinzig; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob prevádzkovania čerpadla v práčke, mechatronický systém a práčka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Áno 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.09.2023 
   Maximálna platnosť do  14.09.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2013 4/2013 SC4A
2 Ponuky licencií na európske patenty 03.04.2013 4/2013 QA4A
 
EP 2428608
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.01.2013 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2428608
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 05.09.2013 41,25 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 05.09.2014 49,75 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.09.2015 58,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 07.09.2016 66,25 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 14.09.2017 149,00 EUR 8 19.02.2019 74,50 EUR
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 12.09.2018 165,50 EUR 9 19.02.2019 82,75 EUR
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.09.2019 99,50 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.09.2020 116,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.09.2021 132,75 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 05.09.2022 149,25 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2428608
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Ponuka licencie 11.01.2013 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.01.2013 Typ Doručené
Plná moc 25.01.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.01.2013 Typ Platba
oznámenie o zápise ponuky licencie 15.02.2013 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.03.2013 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 14.02.2019 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 14.02.2019 Typ Odoslané
vnútrospisový list 18.02.2019 Typ Interné listy
EP 2428608
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku