Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2397598
(11)  Číslo patentu  13243 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10401083.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.06.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2397598 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.12.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.12.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.04.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D06F 37/28  E05D 15/50   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Miele & Cie. KG; Carl-Miele-Strasse 29, 33332 Gütersloh; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Eichwald Viktor; Schöneberger Strasse 8, 33619 Bielefeld; DE;
Funcken Florian; Pestalozzistrasse 53, 33330 Gütersloh; DE;
Fortkort Kathrin; Von-Langen-Strasse 9, 59329 Wadersloh; DE;
Holz Dominik; Oelmühlenstrasse 58, 33604 Bielefeld; DE;
Hoppe Holger; Beethovenweg 10, 59269 Beckum; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Uzatváracia zostava pre zariadenie na ošetrenie bielizne, ako je práčka alebo sušička 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Áno 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.06.2023 
   Maximálna platnosť do  17.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2013 4/2013 SC4A
2 Ponuky licencií na európske patenty 03.04.2013 4/2013 QA4A
 
EP 2397598
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.01.2013 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2397598
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 07.06.2013 41,25 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 11.06.2014 49,75 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 05.06.2015 58,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 07.06.2016 66,25 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.06.2017 149,00 EUR 8 13.09.2018 74,50 EUR
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 14.06.2018 165,50 EUR 9 13.09.2018 82,75 EUR
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.06.2019 99,50 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 08.06.2020 116,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 07.06.2021 132,75 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 06.06.2022 149,25 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2397598
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.01.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 22.01.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.01.2013 Typ Platba
Ponuka licencie 04.02.2013 Typ Doručené
oznámenie o zápise ponuky licencie 15.02.2013 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.03.2013 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 04.09.2018 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 04.09.2018 Typ Odoslané
vnútrospisový list 07.09.2018 Typ Interné listy
EP 2397598
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku