Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2381029
(11)  Číslo patentu  12331 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10401061.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.04.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2381029 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.07.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.10.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D06F 58/20  D06F 34/00  D06F 39/00  D06F 34/04  D06F 34/06  D06F 34/08  D06F 34/10  D06F 34/14  D06F 34/28  D06F 34/30  D06F 34/32  D06F 34/34  D06F 58/30  D06F 58/32  D06F 58/34  D06F 58/36  D06F 58/45  D06F 58/46  D06F 58/48  D06F 58/50  D06F 58/52   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Miele & Cie. KG; Carl-Miele-Strasse 29, 33332 Gütersloh; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sieding Dirk; Haydnstrasse 3, 44534 Lünen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Spôsob prevádzkovania práčky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Áno 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.04.2022 
   Maximálna platnosť do  26.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2012 11/2012 SC4A
2 Ponuky licencií na európske patenty 05.11.2012 11/2012 QA4A
3 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
 
EP 2381029
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 19.04.2013 4 41,25 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 22.04.2014 5 49,75 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.04.2015 6 58,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.04.2016 7 66,25 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.04.2017 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.04.2018 9 165,50 EUR
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.04.2019 10 99,50 EUR
8 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.04.2020 11 116,00 EUR
9 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.04.2021 12 132,75 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2381029
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.09.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 05.09.2012 Typ Doručené
2 Ponuka licencie 16.08.2012 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.09.2012 Typ Platba
4 oznámenie o zápise ponuky licencie 17.09.2012 Typ Odoslané
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.10.2012 Typ Odoslané
6 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 04.09.2018 Typ Odoslané
7 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 04.09.2018 Typ Odoslané
8 vnútrospisový list 07.09.2018 Typ Interné listy
9 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.09.2020 Typ Doručené
9a Sprievodný list 22.09.2020 Typ Doručené
9b Opis 22.09.2020 Typ Doručené
10 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2020 Typ Platba
11 Doplnenie materiálov 15.10.2020 Typ Doručené
11a Plná moc 15.10.2020 Typ Doručené
12 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 26.10.2020 Typ Doručené
12a Sprievodný list 26.10.2020 Typ Doručené
13 oznámenie o zápise zmeny 28.10.2020 Typ Odoslané
14 oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 02.11.2020 Typ Odoslané
EP 2381029
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 27.10.2020 Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o. Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku