Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2381029
(11)  Číslo patentu  12331 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10401061.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.04.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2381029 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.07.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.10.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D06F 58/20  D06F 34/00  D06F 39/00  D06F 34/04  D06F 34/06  D06F 34/08  D06F 34/10  D06F 34/14  D06F 34/28  D06F 34/30  D06F 34/32  D06F 34/34  D06F 58/30  D06F 58/32  D06F 58/34  D06F 58/36  D06F 58/45  D06F 58/46  D06F 58/48  D06F 58/50  D06F 58/52   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Miele & Cie. KG; Carl-Miele-Strasse 29, 33332 Gütersloh; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sieding Dirk; Haydnstrasse 3, 44534 Lünen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Spôsob prevádzkovania práčky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Áno 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.04.2023 
   Maximálna platnosť do  26.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2012 11/2012 SC4A
2 Ponuky licencií na európske patenty 05.11.2012 11/2012 QA4A
3 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
 
EP 2381029
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.09.2012 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.09.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2381029
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 19.04.2013 41,25 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 22.04.2014 49,75 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.04.2015 58,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.04.2016 66,25 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.04.2017 149,00 EUR 8 13.09.2018 74,50 EUR
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.04.2018 165,50 EUR 9 13.09.2018 82,75 EUR
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.04.2019 99,50 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.04.2020 116,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.04.2021 132,75 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 19.04.2022 149,25 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2381029
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Ponuka licencie 16.08.2012 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 05.09.2012 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.09.2012 Typ Platba
oznámenie o zápise ponuky licencie 17.09.2012 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.10.2012 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 04.09.2018 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 04.09.2018 Typ Odoslané
vnútrospisový list 07.09.2018 Typ Interné listy
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.09.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.09.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 22.09.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2020 Typ Platba
Doplnenie materiálov 15.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 15.10.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 26.10.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 26.10.2020 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 28.10.2020 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 02.11.2020 Typ Odoslané
EP 2381029
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 27.10.2020 Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o. Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku