Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2213888
(11)  Číslo patentu  27755 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10401005.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.01.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2213888 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102009006769 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.01.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.08.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04F 13/08  F16B 25/00  F16B 5/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  fischerwerke GmbH & Co. KG; Klaus-Fischer-Strasse 1, 721 78 Waldachtal; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Renz Jürgen; Meisenweg 8, 722 02 Nagold; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Držiak izolačnej hmoty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.01.2019 
   Maximálna platnosť do  14.01.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.10.2019 10/2019 MM4A
 
EP 2213888
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2213888
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2213888
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.05.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 14.05.2018 Typ Doručené
1b Opis 14.05.2018 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 14.06.2018 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.06.2018 Typ Platba
4 formálne nedostatky podania prekladu EP 09.08.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 19.09.2018 Typ Doručené
5a Plná moc 19.09.2018 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.10.2018 Typ Odoslané
EP 2213888
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku