Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2284254
(11)  Číslo patentu  24085 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10380080.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.06.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2284254 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.03.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  200930526 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.07.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  ES 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.02.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Grifols, S.A.; C/Jesús y María, 6, 080 22 Barcelona; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jorquera Nieto Juan Ignacio; Poligono Industrial Levante, c/ Can Guasch, 2, 081 50 Parets del Valles Barcelona; ES;
Costa Rierola Montserrat; Poligono Industrial Levante, c/ Can Guasch, 2, 081 50 Parets del Valles Barcelona; ES;
Diez Cervantes José Maria; Poligono Industrial Levante, c/ Can Guasch, 2, 081 50 Parets del Valles Barcelona; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Cicavčie bunkové kultivačné média, ktoré obsahujú supernatant z Cohnových frakcionačných stupňov a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.06.2022 
   Maximálna platnosť do  18.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2017 10/2017 SC4A
 
EP 2284254
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.05.2017 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.05.2018 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.03.2019 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 09.04.2020 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 30.04.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2284254
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.05.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.05.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 17.05.2017 Typ Doručené
2b Opis 17.05.2017 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.05.2017 Typ Doručené
3a Plná moc 19.05.2017 Typ Doručené
3b Opis 19.05.2017 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.09.2017 Typ Odoslané
EP 2284254
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku