Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2380558
(11)  Číslo patentu  13754 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10252052.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2380558 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.09.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  283548 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.12.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.10.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.06.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/107  A61K 39/39  B01F 13/00  A61K 39/145  B01F 3/08  B01F 5/06  B01F 5/10  B01F 13/10  A61K 9/00  B01F 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rueckl Harald; Hortgasse 1, 36304 Alsfeld; DE;
Scheffczik Hanno; Brueder-Grimm-Strasse 16, 35039 Marburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Výroba emulzie s usporiadaním reakčnej a protitlakovej komory pre mikrofluidizáciu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.12.2022 
   Maximálna platnosť do  03.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.06.2013 06/2013 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 2380558
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 23.11.2012 3 66,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 04.11.2013 4 82,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 12.11.2014 5 99,50 EUR
4 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 05.11.2015 6 116,00 EUR
5 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 05.12.2016 7 132,50 EUR
6 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.11.2017 8 149,00 EUR
7 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.11.2018 9 165,50 EUR
8 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.11.2019 10 199,00 EUR
9 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2020 11 232,00 EUR
10 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.11.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2380558
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.12.2012 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.12.2012 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 11.01.2013 Typ Odoslané
4 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 12.03.2013 Typ Doručené
5 Plná moc 16.04.2013 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.05.2013 Typ Odoslané
7 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.11.2019 Typ Doručené
7a Plná moc 04.11.2019 Typ Doručené
7b Opis 04.11.2019 Typ Doručené
8 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.11.2019 Typ Platba
9 oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 13.11.2019 Typ Odoslané
EP 2380558
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku