Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2380558
(11)  Číslo patentu  13754 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10252052.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2380558 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.09.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  283548 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.12.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.10.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.06.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/107  A61K 39/39  B01F 33/00  A61K 39/145  B01F 23/40  B01F 25/40  B01F 25/50  B01F 33/80  A61K 9/00  B01F 27/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rueckl Harald; Hortgasse 1, 36304 Alsfeld; DE;
Scheffczik Hanno; Brueder-Grimm-Strasse 16, 35039 Marburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Výroba emulzie s usporiadaním reakčnej a protitlakovej komory pre mikrofluidizáciu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.12.2023 
   Maximálna platnosť do  03.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.06.2013 6/2013 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 2380558
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.12.2012 116,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.11.2019 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2380558
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 23.11.2012 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 04.11.2013 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 12.11.2014 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 05.11.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 05.12.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.11.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.11.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.11.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.11.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.11.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2380558
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.12.2012 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.12.2012 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 11.01.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 12.03.2013 Typ Doručené
Plná moc 16.04.2013 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.05.2013 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.11.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 04.11.2019 Typ Doručené
Plná moc 04.11.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.11.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 13.11.2019 Typ Odoslané
EP 2380558
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku