Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2327494
(11)  Číslo patentu  20215 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10192322.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2327494 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.10.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102009056039 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.06.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.06.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23B 27/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Schaeffler Technologies AG & Co. KG; Industriestrasse 1-3, 910 74 Herzogenaurach; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Huber Wilfried; Ringstrasse 14, 91086 Aurachtal; DE;
Adam Tobias; Burgstall 27, 91074 Herzogenaurach; DE;
Raichici Herbert; Herbstwiese 43a, 91466 Gerhardshofen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Rezný nástroj a spôsob výroby tohto rezného nástroja 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.11.2021 
   Maximálna platnosť do  24.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2016 06/2016 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 2327494
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.11.2015 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.11.2016 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.11.2017 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.11.2018 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.11.2019 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.11.2020 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2327494
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.12.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 29.12.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.01.2016 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.05.2016 Typ Odoslané
4 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.09.2021 Typ Doručené
4a Opis 14.09.2021 Typ Doručené
4b Plná moc 14.09.2021 Typ Doručené
4c Sprievodný list 14.09.2021 Typ Doručené
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.09.2021 Typ Platba
6 oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 29.09.2021 Typ Odoslané
EP 2327494
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku