Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2323120
(11)  Číslo patentu  24744 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10191523.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2323120 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.04.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  620148 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.05.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.12.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G09F 9/33  G09F 15/00  G09F 21/04  G02F 1/133  H05K 7/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  YESCO Electronics LLC; 1651 North 1000 West, Logan, UT 84321; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Brown Clifford B.; 437 South 900 East, Smithfield, UT 84335; US;
Brown Brent W.; 1543 Comptons Pointe, Farmington, UT 84025; US;
Gover James B.; 1435 East kendrick Ct., Logan, Utah 84321; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Prenosné displeje a súvisiace metódy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.11.2022 
   Maximálna platnosť do  17.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.12.2017 12/2017 SC4A
 
EP 2323120
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.09.2017 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.10.2018 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 10.10.2019 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.10.2020 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.10.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2323120
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.07.2017 Typ Platba
2 Doplnenie materiálov 30.08.2017 Typ Doručené
2a Plná moc 30.08.2017 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.07.2017 Typ Doručené
3a Opis 19.07.2017 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.11.2017 Typ Odoslané
EP 2323120
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku