Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2316425
(11)  Číslo patentu  29244 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10188391.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.02.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2316425 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  774634 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.02.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.05.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/08  A61K 31/00  A61K 47/10  A61K 47/12  A61K 47/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1986606; 07751095.6 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PF Consumer Healthcare 1 LLC; 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bubnis, William; 9088 Kings Charter Drive, Mechanicsville, VA 23116; US;
Shield, Stephanie; 2009 Lancashire Drive, Richmond, VA 23235; US;
Alley, Amanda; 1906 Valerie Drive, Midlothian, VA 23114; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kvapalné formulácie obsahujúce aktívne činidlo, glycerín a sorbitol 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1986606; 07751095.6 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.02.2022 
   Maximálna platnosť do  16.02.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 04/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
3 Zmeny adries 13.10.2021 19/2021 TE4A
 
EP 2316425
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.11.2018 13 298,50 EUR
2 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 23.01.2020 14 331,50 EUR
3 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.01.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2316425
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.11.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.11.2018 Typ Doručené
2a Opis 12.11.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 12.11.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 12.11.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 15.06.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 15.06.2021 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.06.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 15.06.2021 Typ Doručené
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2021 Typ Platba
7 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 28.07.2021 Typ Odoslané
8 Doplnenie materiálov 10.08.2021 Typ Doručené
8a Plná moc 10.08.2021 Typ Doručené
9 Doplnenie materiálov 26.08.2021 Typ Doručené
9a Doklad o prevode 26.08.2021 Typ Doručené
10 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 28.09.2021 Typ Odoslané
EP 2316425
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 27.09.2021 PF Consumer Healthcare 1 LLC Wyeth LLC
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.09.2021 PF Consumer Healthcare 1 LLC PF Consumer Healthcare 1 LLC
3 Zápis alebo zmena zástupcu 27.09.2021 Zivko Mijatovic and Partners s.r.o. TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku