Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2271115
(11)  Číslo patentu  19710 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10182654.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.11.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  2271115 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.07.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  301290, 333004 P, 333921 P, 395734 P, 398161 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.11.2002, 21.11.2001, 27.11.2001, 12.07.2002, 23.07.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.01.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.04.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1449385 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Google Technology Holdings LLC; 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Wang Limin; 113641 Shoal Summit Drive, San Diego, CA 92128; US;
Gandhi Rajeev; 11187 Camino Ruiz 74, San Diego, CA 92126; US;
Panusopone Krit; 7528 Charmant Drive 434, San Diego, CA 92122; US;
Luthra Ajay; 13695 Wistanley Way, San Diego, CA 92130; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Adaptívne kódovanie rámca/poľa na úrovni makrobloku pre digitálny video obsah 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1449385 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.11.2022 
   Maximálna platnosť do  21.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.04.2016 4/2016 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti 07.12.2022 23/2022 MK4A
 
EP 2271115
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.10.2015 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2271115
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 02.11.2015 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 02.11.2016 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 02.11.2017 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 02.11.2018 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 31.10.2019 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 02.11.2020 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 02.11.2021 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2271115
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.10.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.10.2015 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 03.02.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 08.02.2016 Typ Doručené
Plná moc 08.02.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.03.2016 Typ Odoslané
EP 2271115
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku