Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2314591
(11)  Číslo patentu  17019 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10180831.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.05.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  2314591 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.06.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  02076929 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.05.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.04.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.12.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 493/04  C07D 307/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1567529 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janssen Sciences Ireland UC; Eastgate Village, Eastgate, Little Island, Co Cork; IE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vermeersch Hans Wim Pieter; Ottergemsesteenweg 158, 9000 Gent; BE;
Thoné Daniel Joseph Christiaan; Felix Timmermansstraat 11, 2340 Beerse; BE;
Janssens Luc Donné Marie-Louise; Sint Laurentiuslaan 36, 2390 Malle; BE;
Wigernick Piet Tom Bert Paul; Kardinaal Cardijnstraat 29, 2840 Terhagen; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Pseudopolymorfné formy inhibítora HIV proteázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1567529 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.05.2022 
   Maximálna platnosť do  16.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.12.2014 12/2014 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.01.2017 01/2017 PC4A
 
EP 2314591
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.04.2015 13 298,50 EUR
2 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.04.2016 14 331,50 EUR
3 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 12.04.2017 15 365,00 EUR
4 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 16.04.2018 16 398,00 EUR
5 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 11.04.2019 17 464,50 EUR
6 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 14.04.2020 18 531,00 EUR
7 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 13.04.2021 19 597,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2314591
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.09.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.09.2014 Typ Platba
3 Plná moc 16.09.2014 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.10.2014 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis prevodu 04.10.2016 Typ Doručené
5a Doklad o prevode 04.10.2016 Typ Doručené
5b Plná moc 04.10.2016 Typ Doručené
5c Príloha inde neuvedená 04.10.2016 Typ Doručené
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.10.2016 Typ Platba
7 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 08.12.2016 Typ Odoslané
8 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.04.2021 Typ Doručené
8a Plná moc 16.04.2021 Typ Doručené
8b Opis 16.04.2021 Typ Doručené
8c Sprievodný list 16.04.2021 Typ Doručené
9 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.04.2021 Typ Platba
10 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 30.04.2021 Typ Doručené
11 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 05.05.2021 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 05.05.2021 Typ Doručené
12a Príloha inde neuvedená 05.05.2021 Typ Doručené
EP 2314591
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 06.12.2016 Janssen Sciences Ireland UC Janssen R&D Ireland
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.12.2016 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku