Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2308888
(11)  Číslo patentu  24172 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10179049.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.10.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  2308888 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.03.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  332743 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.11.2001 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.04.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07H 21/04  A01K 67/00  A01H 5/00  C07K 16/00  A61K 39/395  C12N 15/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1562968 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janssen Biotech, Inc.; 800/850 Ridgeview Drive, Horsham, PA 19044; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Giles-Komar Jill; 31 Blakely Drive, Downingtown, PA 19335; US;
Knight David; 2430 Whitehorse Road, Berwyn, PA 19312; US;
Peritt David; Scientific Director, Regenerative Medicine and Cellular Therapy Hospira, Inc., 275 North Field Drive, Building H1-4, Dept. 087W, Lake Forest, IL 60045; US;
Trikha Mohit; 3087 Green Oak Court, San Mateo, CA 94403; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Anti-IL-6 protilátky, kompozície, spôsoby a použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1562968 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.10.2021 
   Maximálna platnosť do  26.10.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2017 10/2017 SC4A
 
EP 2308888
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.09.2017 16 398,00 EUR
2 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 17.09.2018 17 464,50 EUR
3 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 30.09.2019 18 531,00 EUR
4 66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 22.09.2020 19 597,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2308888
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.05.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.05.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 03.05.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 03.05.2017 Typ Doručené
2c Príloha inde neuvedená 03.05.2017 Typ Doručené
2d Opis 03.05.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.09.2017 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prechodu 04.12.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 04.12.2019 Typ Doručené
4b Doklad o prechode 04.12.2019 Typ Doručené
5 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.12.2019 Typ Platba
6 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 15.01.2020 Typ Odoslané
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.03.2020 Typ Doručené
8 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 21.05.2020 Typ Doručené
9 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.05.2020 Typ Platba
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 21.07.2020 Typ Doručené
11 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.07.2020 Typ Platba
12 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 21.09.2020 Typ Doručené
13 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.09.2020 Typ Platba
14 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.11.2020 Typ Doručené
15 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 24.11.2020 Typ Platba
16 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.01.2021 Typ Doručené
17 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.01.2021 Typ Platba
18 Odpoveď na správu úradu 23.03.2021 Typ Doručené
19 rozhodnutie o zastavení konania (nevyhovenie/návrh účastníka) 30.03.2021 Typ Odoslané
EP 2308888
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku