Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2273683
(11)  Číslo patentu  14919 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10178955.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.07.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  2273683 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.06.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  393457 P, 398760 P, 403812 P, 421505 P, 421999 P, 423710 P, 440199 P, 447641 P, 456220 P, 469356 P, 482107 P, 482112 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.07.2002, 26.07.2002, 15.08.2002, 25.10.2002, 29.10.2002, 04.11.2002, 15.01.2003, 14.02.2003, 20.03.2003, 09.05.2003, 24.06.2003, 24.06.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US, US, US, US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.01.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 1/00  H03M 13/11  H03M 13/25  H03M 13/29  H03M 13/00  H04L 27/20  H04L 27/34  H04L 27/36  H04L 27/18  H04L 25/06  H04H 40/90  H03M 13/35  H03M 13/15  H03M 13/09   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DTVG LICENSING, INC; 2230 East Imperial Highway, El Segundo CA 90245; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Eroz Mustafa; 17007 Indian Grass Drive, Germantown, MD 20874; US;
Sun Feng-Wen; 17904 Wheatridge Drive, Germantown, MD 20874; US;
Lee Lin-Nan; 10004 Flower Gate Terrace, Potomac, MD 20854; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kódovanie kódov paritnej kontroly nízkej hustoty (LDPC) 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.07.2023 
   Maximálna platnosť do  03.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2013 12/2013 SC4A
 
EP 2273683
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.09.2013 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2273683
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.07.2013 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 01.07.2014 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 30.06.2015 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 29.06.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 27.06.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 25.06.2018 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 25.06.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 19.06.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 18.06.2021 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 21.06.2022 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2273683
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.09.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.09.2013 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 01.10.2013 Typ Odoslané
Plná moc 11.10.2013 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.11.2013 Typ Odoslané
EP 2273683
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku