Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2270048
(11)  Číslo patentu  20329 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10176627.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.12.2003 
(97)  Číslo európskeho patentu  2270048 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.11.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  436905 P, 443522 P, 510006 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.12.2002, 28.01.2003, 08.10.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.01.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/22  A61K 39/395  A61P 25/04  C07K 14/48   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1575517 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rinat Neuroscience Corp.; 230 East Grand Avenue, South San Francisco, CA 94080; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Shelton David L.; 5845 Clover Drive, Oakland, CA 94618; US;
Pons Jaume; 201 East O'Keefe Street Apt. 208, East Palo Alto, CA 94303; US;
Rosenthal Arnon; 150 Normandy Lane, Woodside, CA 94062; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Anti-NGF protilátky a metódy ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1575517 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.12.2023 
   Maximálna platnosť do  24.12.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2016 7/2016 SC4A
 
EP 2270048
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.01.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2270048
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 25.11.2015 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 24.11.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 28.11.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 27.11.2018 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 22.11.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 07.12.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 15.11.2021 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 18.11.2022 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2270048
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.01.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.01.2016 Typ Platba
Plná moc 22.02.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.06.2016 Typ Odoslané
EP 2270048
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku