Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2340828
(11)  Číslo patentu  35541 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10176094.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.11.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  2340828 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  735093 P, 735541 P, 789332 P, 822086 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.11.2005, 10.11.2005, 04.04.2006, 11.08.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.07.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/216  A61K 31/41  A61P 3/10  A61P 9/00  A61P 9/10  A61P 9/12  A61P 25/06  A61P 25/28  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1948158; 20155388.0 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis Pharma AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Feng, Lili; 2600 Rachel Terrace Apartment 20, Pine Brook, NJ 07058; US;
Godtfredsen, Sven Erik; 188 Riveredge Drive, Chathamn, NJ 07928; US;
Karpinski, Piotr; 25 Terrace Parkway, Lincoln Park, NJ 07035; US;
Sutton, Paul Allen; 34 Irvington Road, Parsippany, NJ 07054; US;
Prashad, Mahavir; 27 Davenport Road, Montville, NJ 07045; US;
Girgis, Michael J.; 21 Springbrook Road West, Montville, NJ 07045; US;
Hu, Bin; 226 West End Avenue, Green Brook, NJ 08812; US;
Liu, Yugang; 57 Huntley Way, Bridgewater, NJ 08807; US;
Blacklock, Thomas; 493 Valley Road, Clark, NJ 07066; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Farmaceutické kombinácie antagonistu angiotenzínového receptora a inhibítora NEP 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50002-2021;  1948158; 20155388.0 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.11.2021 
   Maximálna platnosť do  08.11.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 27.01.2021 02/2021 PC4A
 
EP 2340828
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 02.10.2020 15 365,00 EUR
2 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 27.10.2020 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2340828
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.10.2020 Typ Doručené
1a Opis 13.10.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 13.10.2020 Typ Doručené
1c Sprievodný list 13.10.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.10.2020 Typ Platba
3 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 25.11.2020 Typ Odoslané
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.11.2020 Typ Odoslané
5 vnútrospisový list 26.11.2020 Typ Interné listy
6 Žiadosť o zápis prevodu 29.12.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 29.12.2020 Typ Doručené
6b Doklad o prevode 29.12.2020 Typ Doručené
6c Príloha inde neuvedená 29.12.2020 Typ Doručené
7 Doplnenie materiálov 05.01.2021 Typ Doručené
7a Plná moc 05.01.2021 Typ Doručené
8 Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 13.01.2021 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku 19.01.2021 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 19.01.2021 Typ Doručené
11 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 20.01.2021 Typ Odoslané
EP 2340828
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 20.01.2021 Novartis Pharma AG Novartis AG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku