Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2336172
(11)  Číslo patentu  18058 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10174366.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.10.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  2336172 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.12.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  514018 P, 523335 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.10.2003, 20.11.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.06.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.05.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/06  B01D 15/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1678208 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wyeth LLC; 235 East 42nd Street, New York, NY 10017-5755; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sun Shujun; 43 Peabody Drive, Brentwood, NH 03833; US;
Gallo Christopher; 9 Karen Road, Windham, NH 03087; US;
Kelley Brian; 108 Blakely Road, Medford, MA 02155; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Odstraňovanie agregátov s vysokou molekulárnou hmotnosťou s využitím chromatografie na hydroxyapatite 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1678208 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.10.2023 
   Maximálna platnosť do  06.10.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.05.2015 5/2015 SC4A
 
EP 2336172
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.02.2015 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2336172
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.07.2015 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 28.09.2016 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 27.09.2017 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 26.09.2018 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 23.09.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 22.09.2020 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 17.09.2021 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 19.09.2022 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2336172
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.02.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 11.02.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.02.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.04.2015 Typ Odoslané
EP 2336172
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku