Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2305449
(11)  Číslo patentu  13685 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10168658.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.07.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2305449 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.01.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20090085210 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.09.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.04.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.06.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 33/38  B29C 51/36  C25D 1/08  C25D 1/10  C25D 5/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Moltex Co., Ltd.; 273-2 Kyereuk-Ri, Miyang-Myeon, Anseong, Gyeonggi-Do 456-843; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lee Kyung-Ho; 308-33, Insu-dong, Gangbuk-gu, 142-882 Seoul; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Porézna elektricky formovaná škrupina pre vzorovanie a spôsoby jej výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.07.2023 
   Maximálna platnosť do  07.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.06.2013 6/2013 SC4A
 
EP 2305449
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.03.2013 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2305449
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 28.06.2013 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 02.07.2014 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 30.06.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.06.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.07.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.06.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 25.06.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.06.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.06.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.06.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2305449
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.03.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.03.2013 Typ Platba
Plná moc 03.04.2013 Typ Doručené
formálne nedostatky podania prekladu EP 08.04.2013 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.05.2013 Typ Odoslané
EP 2305449
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku