Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2374353
(11)  Číslo patentu  13210 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10159511.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.04.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2374353 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.10.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.10.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.04.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 55/02  A01N 59/06  A01N 59/08  A61K 8/19  C02F 1/50  D21H 21/36  A61K 8/04  A01N 37/04  A01N 59/00  D21H 17/66   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Omya International AG; Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Di Maiuta Nicola; Amselweg 8, 4528 Zuchwil; CH;
Schwarzentruber Patrick; Untere Lättenstrasse 193, 5245 Habsburg; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob konzervácie vodných preparátov minerálnych materiálov, konzervované vodné preparáty minerálnych materiálov a použitie konzervačných zlúčenín vo vodných preparátoch minerálnych materiálov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.04.2022 
   Maximálna platnosť do  09.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2013 4/2013 SC4A
2 Zmeny mien 04.02.2014 2/2014 TC4A
3 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2374353
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.01.2013 116,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.10.2013 7,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2374353
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 09.04.2013 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 07.04.2014 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 08.04.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 07.04.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 07.04.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 09.04.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.03.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 08.04.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 08.04.2021 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2374353
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.01.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 23.01.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.01.2013 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.03.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa / majiteľa 09.10.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.10.2013 Typ Doručené
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.10.2013 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 23.12.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 08.07.2022 Typ Odoslané
EP 2374353
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.12.2013 Omya International AG Omya Development AG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku