Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2236952
(11)  Číslo patentu  22601 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10158755.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.03.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2236952 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.03.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PD20090071 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.03.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.10.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.04.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24H 1/28  F24H 9/00  F28F 1/06  F28F 13/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  S.A.R.I. - Stampi Articoli Industriali Di Zen Bortolo; Via san Vito 33, 36063 Marostica VI; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zen Bortolo; Strada dei Colli, 12, 36061 Bassano del Grappa VI; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Tubulárne zariadenie na dopravu teplovýmennej tekutiny najmä pre výmenníky tepla, a výmenníky tepla kvapalina/plyn, najmä pre kotle, obsahujúce série tubulárnych zariadení 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.03.2023 
   Maximálna platnosť do  31.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2017 4/2017 SC4A
 
EP 2236952
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.06.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2236952
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.04.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.03.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.03.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.03.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.03.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 22.03.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.06.2022 597,00 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2236952
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.06.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.06.2016 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 30.09.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.12.2016 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 24.01.2017 Typ Doručené
Plná moc 24.01.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.03.2017 Typ Odoslané
EP 2236952
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku