Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2201840
(11)  Číslo patentu  11039 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10155834.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.12.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  2201840 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.11.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  826720 P, 828590 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.09.2006, 06.10.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.06.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.04.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 43/90  A61K 31/519  C07D 487/04  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2081435 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pharmacyclics LLC; 995 East Arques Avenue, Sunnyvale, California 94085; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Honigberg Lee; 965 Esmeralda Ave 3, San Francisco, CA 94110; US;
Verner Erik; 1712 Peck Ave., San Mateo, CA 94401; US;
Pan Zhengying; 2105 Cypress Ct., Alpharetta, GA 30005; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Inhibítory Brutonovej tyrozín kinázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  5006-2015;  2081435 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.12.2023 
   Maximálna platnosť do  28.12.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2012 4/2012 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 01.12.2016 12/2016 PC4A
3 Zmeny mien 01.12.2016 12/2016 TC4A
4 Zmeny adries 01.12.2016 12/2016 TE4A
 
EP 2201840
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.02.2012 58,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.08.2016 7,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.08.2016 7,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.08.2016 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2201840
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.12.2011 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.12.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.12.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 05.12.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.12.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.11.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.11.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 22.11.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 09.12.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 15.11.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.11.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2201840
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.01.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.01.2012 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.02.2012 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.03.2012 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 10.04.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 18.08.2016 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.08.2016 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.08.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 18.08.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.08.2016 Typ Doručené
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.08.2016 Typ Platba
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.08.2016 Typ Platba
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.08.2016 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 31.10.2016 Typ Odoslané
EP 2201840
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 27.10.2016 Oxford Amherst LLC Pharmacyclics, Inc.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.10.2016 Pharmacyclics LLC Oxford Amherst LLC
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.10.2016 Pharmacyclics LLC Pharmacyclics LLC
4 Zápis alebo zmena zástupcu 27.10.2016 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku