Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2236710
(11)  Číslo patentu  13411 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10155321.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.03.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2236710 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.11.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20090154 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.03.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.10.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.05.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E05B 75/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Košťál Břetislav; Želivecká 12, 106 00 Praha 10; CZ;
Kůpa Vladimír, Ing.; Frant. Šrámka 15, 150 00 Praha 5; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Košťál Břetislav; Želivecká 12, 10600 Praha 10; CZ;
Kupa Vladimír; Frant. Šrámka 15, 150 00 Praha 5; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Guniš Jaroslav, Mgr., ANIMUS, Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 4; SK 
(54)  Názov  Jednorazové putá 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.03.2022 
   Maximálna platnosť do  03.03.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.05.2013 5/2013 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2236710
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.02.2013 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2236710
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 25.02.2013 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 28.02.2014 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 29.01.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.02.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.02.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.01.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.02.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 06.02.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 04.02.2021 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2236710
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 14.02.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.02.2013 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.04.2013 Typ Odoslané
Oznámenie 11.06.2015 Typ Doručené
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 01.06.2022 Typ Odoslané
EP 2236710
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku