Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2294925
(11)  Číslo patentu  15723 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10015938.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2294925 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.10.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10000072 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.01.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.03.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23B 7/02  A23B 7/03  A23L 19/12  A23L 19/18  A23L 13/00  A23L 17/00  A23L 19/00  A23B 4/03   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zweifel Pomy-Chips AG; Kesselstrasse 5, 8957 Spreitenbach; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Blumenthal Marco; Bäderstrasse 19, 5400 Baden; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária, Bušová, Ursínyová, Bušo, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zmes čipsov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  10.05.2021 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2014 05/2014 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 03.09.2019 09/2019 MM4A
3 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 13.10.2021 19/2021 MC4A
 
EP 2294925
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 20.12.2013 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 19.12.2014 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.12.2015 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.12.2016 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.12.2017 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2294925
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.01.2014 Typ Doručené
1a Plná moc 15.01.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.01.2014 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.04.2014 Typ Odoslané
EP 2294925
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku