Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2348162
(11)  Číslo patentu  15831 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10015154.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2348162 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.09.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010005439 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.01.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.07.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.06.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04B 1/68  E04B 2/86  E04B 1/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Redima AG; Baarerstrasse 112, 6300 Zug; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kaupp. Gundolf; Talbergstr. 10/1, 72160 Horb am Neckar; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na utesnenie deliacej škáry a škárová kotva pre deliacu škáru 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.11.2023 
   Maximálna platnosť do  30.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.06.2014 6/2014 SC4A
 
EP 2348162
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.12.2013 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2348162
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 20.11.2013 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 21.11.2014 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.11.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.11.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.11.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.11.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.11.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.11.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2348162
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.12.2013 Typ Doručené
Plná moc 17.12.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.12.2013 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.04.2014 Typ Odoslané
EP 2348162
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.03.2014 Redima AG Redima AG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku