Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2317047
(11)  Číslo patentu  31345 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10013599.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.10.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2317047 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.04.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202009014693 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.10.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.05.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E05C 9/22  E05C 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MACO Technologie GmbH; Alpenstrasse 173, 5020 Salzburg; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gassner, Stefan; Schöpfgasse 10, 5023 Salzburg; AT;
Rieger, Wolfgang; Riferaufeldweg 17, 5400 Hallein; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Usporiadanie kovania 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.10.2022 
   Maximálna platnosť do  13.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2019 09/2019 SC4A
 
EP 2317047
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.09.2019 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.10.2020 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 12.10.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2317047
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.06.2019 Typ Doručené
1a Opis 10.06.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 10.06.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.06.2019 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 23.07.2019 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 05.08.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 05.08.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.08.2019 Typ Odoslané
EP 2317047
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku