Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2283825
(11)  Číslo patentu  40298 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10011938.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.04.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  2283825 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  573881 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.05.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.02.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/20  A61K 31/675  A61K 31/00  A61K 9/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1753395 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Theramex HQ UK Limited; Sloane Square House 1 Holbein Place, Belgravia Greater London SW1W 8NS; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Dansereau Richard John; 3580 Mooney Avenue, 452 08 Cincinnati, OH; US;
Burgio Ernest David Jr.; 6411 Cedar Hill Drive, 450 11 Liberty Township, OH; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Enterická tuhá orálna dávková forma bisfosfonátu obsahujúca chelatačné činidlo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1753395 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.04.2023 
   Maximálna platnosť do  14.04.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 2283825
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2283825
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 13.06.2022 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2283825
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.10.2022 Typ Odoslané
EP 2283825
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku