Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2287865
(11)  Číslo patentu  13078 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10011581.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.06.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  2287865 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0506661 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.06.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.02.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01F 27/40  H01F 27/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1908085 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Magnier Philippe; 1911 Seven Maples, Kingwood, TX 77345; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Magnier Philippe; 1911 Seven Maples, Kingwood, TX 77345; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Zariadenie pre prevenciu explózie elektrického transformátora 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1908085 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.06.2015 
   Maximálna platnosť do  22.06.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2013 3/2013 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 01.03.2016 3/2016 MM4A
 
EP 2287865
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.11.2012 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2287865
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.05.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 23.06.2014 165,50 EUR 9
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 21.06.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2287865
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.11.2012 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.11.2012 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 29.11.2012 Typ Odoslané
Plná moc 04.01.2013 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.02.2013 Typ Odoslané
EP 2287865
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku