Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2423888
(11)  Číslo patentu  28008 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10008842.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.08.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2423888 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.02.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G07D 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novomatic AG; Wiener Strasse 158, 2352 Gumpoldskirchen; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gawel, Marek; Josef-Ressel-Str. 3k, 2514 Traiskirchen; AT;
Fridrich, Heinz; Rozporkagasse, 3c, 2544 Leobersdorf; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na zavádzanie bankoviek do prístroja na spracovanie bankoviek 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.08.2022 
   Maximálna platnosť do  25.08.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 2423888
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2423888
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.08.2018 165,50 EUR 9
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.08.2019 199,00 EUR 10
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.08.2020 232,00 EUR 11
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 17.08.2021 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2423888
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.08.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.07.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 30.07.2018 Typ Doručené
2b Opis 30.07.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 08.08.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 08.08.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.10.2018 Typ Odoslané
EP 2423888
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku