Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2279808
(11)  Číslo patentu  11858 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10006486.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.06.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2279808 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.03.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11262009 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.07.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.02.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.08.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21D 28/22  H02K 15/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Andritz Technology and Asset Management GmbH; Stattegger Strasse 18, 8045 Graz; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mössner Bernd; Bauschlotterstrasse 59, 75203 Königsbach-Stein; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na výrobu rotorových a statorových plechov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.06.2023 
   Maximálna platnosť do  22.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.08.2012 8/2012 SC4A
 
EP 2279808
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.05.2012 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2279808
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 18.06.2012 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 19.06.2013 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.06.2014 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 22.06.2015 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.06.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.06.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.06.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.05.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.06.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.06.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.06.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2279808
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.06.2012 Typ Doručené
Plná moc 01.06.2012 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.06.2012 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.07.2012 Typ Odoslané
EP 2279808
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku