Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2248760
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10004685.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.05.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2248760 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102009020312 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.05.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.11.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B67D 7/04  B25J 5/02  B25J 17/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dürr Somac GmbH; Zwickauer Strasse 30, 093 66 Stollberg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Neubert, Dieter; Obere Kirchstraße 10, 09427 Ehrenfriedersdorf; DE;
Geilert, Bernd; Neue Gasse 8, 09573 Augustusburg; DE;
Kämmer, Guido; Buchenweg 2, 09648 Mittweida; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na plnenie konštrukčných skupín prevádzkovými hmotami na výrobných linkách automobilového priemyslu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2248760
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2248760
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.10.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 06.10.2021 Typ Doručené
1b Opis 06.10.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 06.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.10.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.11.2021 Typ Odoslané
EP 2248760
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku