Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2236608
(11)  Číslo patentu  23758 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10003191.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.10.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  2236608 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.12.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  722959 P, 722958 P, 722962 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.10.2005, 04.10.2005, 04.10.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.10.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/00  C07K 7/00  C07K 7/06  C07K 7/08  C12Q 1/37  G01N 33/569   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  06790808.7 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Soligenix, Inc.; 29 Emmons Drive, Suite C-10, Princeton, NJ 08540; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Donini Oreola; 619 Chapman Avenue, Coquitlam, BC V3J 4A2; CA;
Rozek Annett; 160 College Park Way, Port Moody, BC V3H 1S4; CA;
Lentz Shannon Wayne; Apt. 1006-1202 Harwood Street, Vancouver, BC V6E 1S3; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nové peptidy na liečbu a prevenciu porúch súvisiacich s imunitou, vrátane liečby a prevencie infekcie moduláciou vrodenej imunity 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  06790808.7 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.10.2022 
   Maximálna platnosť do  04.10.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2017 9/2017 SC4A
 
EP 2236608
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2236608
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.09.2017 265,50 EUR 12
2 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 03.10.2018 298,50 EUR 13
3 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 02.10.2019 331,50 EUR 14
4 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.09.2020 365,00 EUR 15
5 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 20.09.2021 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2236608
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.03.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.04.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 10.04.2017 Typ Doručené
2b Opis 10.04.2017 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.03.2017 Typ Doručené
3a Príloha inde neuvedená 07.03.2017 Typ Doručené
3b Plná moc 07.03.2017 Typ Doručené
3c Opis 07.03.2017 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.08.2017 Typ Odoslané
EP 2236608
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku