Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2204168
(11)  Číslo patentu  18515 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  10002006.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.04.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  2204168 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.01.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  460963 P, 547964 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.04.2003, 26.02.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.07.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.08.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/50  A61K 9/20  A61K 9/16  A61K 9/48  A61K 31/65  A61K 9/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1615622 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Supernus Pharmaceuticals, Inc.; 1550 East Gude Drive, Rockville, MD 20850; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Chang Rong-Kun; 13607 Pine View Lane, Rockville, MD 20850; US;
Raoufinia Arash; 9818 Fox Rest Lane, Vienna, VA 22181; US;
Shah Niraj; 2097 Misty Meadow rd, Finksburg, MD 21048; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Formulácia tetracyklínov na podávanie raz za deň 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1615622 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.04.2022 
   Maximálna platnosť do  07.04.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.08.2015 08/2015 SC4A
 
EP 2204168
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 06.05.2015 12 531,00 EUR
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 06.05.2015 12 531,00 EUR
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 29.04.2016 13 597,00 EUR
4 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 03.04.2017 14 331,50 EUR
5 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 27.03.2018 15 365,00 EUR
6 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 28.03.2019 16 398,00 EUR
7 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 27.02.2020 17 464,50 EUR
8 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 06.04.2021 18 531,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2204168
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.04.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 09.04.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.04.2015 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.07.2015 Typ Odoslané
4 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 24.08.2015 Typ Odoslané
5 vnútrospisový list 03.09.2015 Typ Interné listy
EP 2204168
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku