Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2415743
(11)  Číslo patentu  19487 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09842669.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.04.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2415743 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.07.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.02.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.02.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 39/21  A23L 33/00  A61K 8/97  A61Q 19/00  B01D 11/02  C07C 37/82   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2009/056945 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/113315 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Morinaga & Co., Ltd.; 33-1 Shiba 5-Chome Minato-ku, Tokyo 108-8403; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MATSUI Yuko; c/o MORINAGA&CO. LTD., Health Food Science Research Institute, 1-1 Shimosueyoshi 2-Chome, Tsurumi-ku, Yokohama-shi Kanagawa 230-8504; JP;
KAMEI Masanori; c/o MORINAGA&CO. LTD., Health Food Science Research Institute, 1-1 Shimosueyoshi 2-Chome, Tsurumi-ku, Yokohama-shi Kanagawa 230-8504; JP;
SUGIYAMA Kenkichi; c/o MORINAGA&CO. LTD., Research Institute, 1-1 Shimosueyoshi 2-Chome, Tsurumi-ku, Yokohama-shi Kanagawa 230-8504; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kompozícia obsahujúca piceatanol a spôsob výroby kompozície obsahujúcej piceatanol 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.04.2022 
   Maximálna platnosť do  03.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.02.2016 2/2016 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2415743
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.10.2015 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2415743
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 01.04.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 03.04.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.04.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.03.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 01.04.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 30.03.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2415743
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.09.2015 Typ Doručené
Plná moc 30.09.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.10.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.01.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 04.07.2022 Typ Odoslané
EP 2415743
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku