Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2396105
(11)  Číslo patentu  28831 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09839848.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.02.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2396105 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.12.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 3/00  B01D 3/14  B01D 5/00  B01D 53/72  D21C 11/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CA2009/000172 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/091492 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  A.H. Lundberg Systems Limited; 300-5118 Joyce Street, Vancouver, British Columbia V5R 4H1; CA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DER, Bruce; 2177 East 39th Avenue, Vancouver British Columbia V5P 1 H6; CA;
JENSEN, Allan Stewart; 1456 East 10th Avenue, Vancouver British Columbia V5N 1X3; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  ANIMUS, Patentová a známková kancelária, Juran Svetozár, JUDr.; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob čistenia metanolu a zariadenie na jeho vykonávanie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.02.2023 
   Maximálna platnosť do  12.02.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
 
EP 2396105
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2396105
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 01.02.2019 232,00 EUR 11
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 03.02.2020 265,50 EUR 12
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 03.02.2021 298,50 EUR 13
4 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 03.02.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2396105
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.10.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 12.10.2018 Typ Doručené
1b Opis 12.10.2018 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 12.10.2018 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 16.11.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 16.11.2018 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 19.11.2018 Typ Odoslané
4 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.12.2018 Typ Platba
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.01.2019 Typ Odoslané
EP 2396105
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku