Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2370099
(11)  Číslo patentu  21531 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09836751.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2370099 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.04.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  121126 P, 169077 P, 224787 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.12.2008, 14.04.2009, 10.07.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.10.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.12.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/155   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2009/067269 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/077717 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novavax, Inc.; 9920 Belward Campus Drive, Rockville, MD 20850; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PUSHKO Peter; c/o NOVAVAX INC., 9920 Belward Campus Drive, Rockville, Maryland 20850; US;
WU Yingyun; c/o NOVAVAX INC., 9920 Belward Campus Drive, Rockville, Maryland 20850; US;
MASSARE Michael; c/o NOVAVAX INC., 9920 Belward Campus Drive, Rockville, Maryland 20850; US;
LIU Ye; c/o NOVAVAX INC., 9920 Belward Campus Drive, Rockville, Maryland 20850; US;
SMITH Gale; c/o NOVAVAX INC., 9920 Belward Campus Drive, Rockville, Maryland 20850; US;
ZHOU Bin; c/o NOVAVAX INC., 9920 Belward Campus Drive, Rockville, Maryland 20850; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Modifikované proteíny RSV-F a spôsoby ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.12.2023 
   Maximálna platnosť do  09.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.12.2016 12/2016 SC4A
 
EP 2370099
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.07.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2370099
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.11.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.11.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.11.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.11.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.11.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.11.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2370099
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.07.2016 Typ Doručené
Plná moc 20.07.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.07.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.11.2016 Typ Odoslané
EP 2370099
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku