Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2373169
(11)  Číslo patentu  19574 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09832228.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2373169 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.05.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  120587 P, 140514 P, 240979 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.12.2008, 23.12.2008, 09.09.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.10.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 43/60  A61K 31/495  C07D 487/04  C07D 519/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2009/006445 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/068257 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gilead Connecticut, Inc.; 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MITCHELL Scott A.; 13 Morris Road, East Haven Connecticut 06513; US;
CURRIE Kevin S.; 9 Overlook Drive, North Branford Connecticut 06471; US;
BLOMGREN Peter A.; 20 James Road, North Branford Connecticut 06471; US;
KROPF Jeffrey E.; 203 Greens Farm Road, Branford Connecticut 06405; US;
LEE Seung H.; 109 Stannard Avenue, Branford Connecticut 06405; US;
XU Jianjun; 4 Stone Ridge Lane, Branford Connecticut 06405; US;
STAFFORD Douglas G.; 925 Meadow Lane, Niskayuna New York 12309; US;
HARDING James P.; 4 Helen Terrace, Loudonville, NY 12211; US;
BARBOSA Antonio J., Jr.; 127 Watertown Road, Middlebury, CT 06762; US;
ZHAO Zhongdong; 377 Old Rock Road, Branford, CT 06405; US;
ARMISTEAD David M; 10 Briant Drive, Sudbury, MA 01776; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Imidazolpyrazínivé Syk inhibítory 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.12.2022 
   Maximálna platnosť do  07.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2016 03/2016 SC4A
 
EP 2373169
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.11.2015 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.11.2016 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.11.2017 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.11.2018 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.11.2019 11 232,00 EUR
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.10.2020 12 265,50 EUR
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 23.11.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2373169
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 05.10.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 05.10.2015 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 05.10.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 15.10.2015 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.02.2016 Typ Odoslané
EP 2373169
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku