Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2358757
(11)  Číslo patentu  29459 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09828172.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.11.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2358757 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  115703 P, 152184 P, 248188 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.11.2008, 12.02.2009, 02.10.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.08.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 17/00  C07K 14/005  A61K 39/12  A61K 39/235  A61K 39/21  A61K 39/275  A61K 39/00  C12N 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2009/064999 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/059732 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Beth Israel Deaconess Medical Center; 330 Brookline Avenue, Boston, MA 02215; US;
Los Alamos National Security, LLC; Los Alamos National Laboratory LC/IP, MS A 187, Los Alamos, NM 87545; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BAROUCH, Dan, H.; P.O. Box 1663, Brookline, MA 02446; US;
KORBER, Bette, T.; Los Alamos National Laboratory LC/IP, MS A187, Los Alamos, NM 87545; US;
FISCHER, William, M.; Los Alamos National Laboratory LC/IP, MS A 187, Los Alamos, NM 87545; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Protivírusové vakcíny so zlepšenou bunkovou imunogenicitou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.11.2023 
   Maximálna platnosť do  18.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2358757
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2358757
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.12.2018 398,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 31.10.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 02.11.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.11.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2358757
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.12.2018 Typ Doručené
Opis 10.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 10.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
EP 2358757
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku