Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2356109
(11)  Číslo patentu  23559 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09820030.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.10.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2356109 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.12.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  104672 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.10.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.08.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/14  C07D 401/02  C07D 279/14  C07D 241/40  C07D 487/04  C07D 265/36  C07D 498/04  A61K 31/4162  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2009/060367 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/042925 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VM Discovery, Inc.; 45535 Northport Loop East, Fremont CA 94538; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WU Jay Jie-Qiang; Frederick Lane, Fremont California 94555; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Kompozície a spôsoby liečenia porúch z užívania alkoholu, bolesti a iných chorôb 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.10.2023 
   Maximálna platnosť do  12.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2017 8/2017 SC4A
 
EP 2356109
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.03.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2356109
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.09.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.09.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.09.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.09.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.09.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.09.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2356109
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.03.2017 Typ Doručené
Opis 01.03.2017 Typ Doručené
Plná moc 01.03.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 01.03.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.03.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.08.2017 Typ Odoslané
EP 2356109
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku