Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2349134
(11)  Číslo patentu  40053 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09819517.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.10.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2349134 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0802138, PCT/SE2009/000047, PCT/SE2009/000048, 0901007, 213813 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.10.2008, 29.01.2009, 29.01.2009, 17.07.2009, 17.07.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE, WO, WO, SE, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.08.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 5/00  A61B 1/04  A61B 1/273  A61B 1/313  A61B 17/00  A61B 17/04  A61B 17/064  A61B 17/068  A61B 17/08  A61B 17/30  A61B 17/32  A61B 17/34  A61F 2/04  A61N 1/36   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2009/051156 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/042063 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Implantica Patent Ltd.; Ideon Science Park, 223 70 Lund; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FORSELL Peter; Route des Iles 2B, 1897 Bouveret; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Prístroj na liečbu obezity 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.10.2023 
   Maximálna platnosť do  12.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.09.2022 18/2022 SC4A
 
EP 2349134
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2349134
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.09.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2349134
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 15.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 15.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 15.06.2022 Typ Doručené
Výkresy 15.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.09.2022 Typ Odoslané
EP 2349134
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku