Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2349383
(11)  Číslo patentu  38140 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09819467.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.10.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2349383 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0802141, 202382 P, 0802140, 202405 P, 0802139, 0802143, 0802144, 0802142, 202380 P, 202383 P, 202406 P, 202407 P, 202404 P, 202393 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.10.2008, 24.02.2009, 10.10.2008, 25.02.2009, 10.10.2008, 10.10.2008, 10.10.2008, 10.10.2008, 24.02.2009, 24.02.2009, 25.02.2009, 25.02.2009, 25.02.2009, 25.02.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE, US, SE, US, SE, SE, SE, SE, US, US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.08.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 2/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2009/000450 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/042013 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MedicalTree Patent Ltd.; Ideon Science Park, 223 70 Lund; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FORSELL, Peter; Route des Iles 2B, CH-1897 Bouveret; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie a systém na pomoc srdcu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.10.2022 
   Maximálna platnosť do  12.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2021 21/2021 SC4A
 
EP 2349383
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2349383
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.09.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2349383
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.09.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 17.09.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 17.09.2021 Typ Doručené
1c Opis 17.09.2021 Typ Doručené
1d Výkresy 17.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.09.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.10.2021 Typ Odoslané
EP 2349383
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku