Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2350096
(11)  Číslo patentu  33594 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09818544.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.10.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2350096 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.12.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102349 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.10.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.08.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/395  A61K 31/437  A61K 45/06  A61K 31/352  A61K 31/08  A61K 31/4164  A61K 31/426  A61K 31/4439  A61K 31/606  A61K 31/7016  A61K 31/785  A61K 38/14  A61K 38/31  A61P 25/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2009/059321 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/040020 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Salix Pharmaceuticals, Ltd.; 400 Somerset Corporate Blvd., Bridgewater, NJ 08807; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FORBES, William; 1008 Heydon Court, Raleigh NC 27164; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Spôsoby liečby hepatálnej encefalopatie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.10.2022 
   Maximálna platnosť do  02.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2020 6/2020 SC4A
 
EP 2350096
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.03.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2350096
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 26.08.2020 265,50 EUR 12
2 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.08.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2350096
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.03.2020 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.02.2020 Typ Doručené
2a Opis 26.02.2020 Typ Doručené
2b Plná moc 26.02.2020 Typ Doručené
2c Sprievodný list 26.02.2020 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.04.2020 Typ Odoslané
EP 2350096
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku