Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2321656
(11)  Číslo patentu  14962 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09807498.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.08.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2321656 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.05.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20081550 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.08.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.05.2011 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01R 15/18  G01R 19/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2009/006646 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2010/035089 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sirti S.p.A.; Via Stamira D'Ancona 9, 201 27 Milano; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MORELLI Maurizio; Via Molassana 88/6, 16138 Genova; IT;
TRENTINI Daniele; Via Bombrini 11, 16149 Genova; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na meranie tokov rovnosmerných prúdov pretekajúcich v elektrickom vedení 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.08.2022 
   Maximálna platnosť do  25.08.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2013 12/2013 SC4A
 
EP 2321656
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.08.2013 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2321656
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 08.08.2013 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.08.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 10.08.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.08.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.07.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 12.07.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.08.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.08.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.08.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2321656
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.08.2013 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.08.2013 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 02.09.2013 Typ Odoslané
Plná moc 15.10.2013 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.11.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 22.06.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 22.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.06.2022 Typ Odoslané
EP 2321656
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku